Yandex.Money RUBPrivat24 UAH2.309910100 RUBYandex.Money RUBPerfect Money USD58.276311.26100 RUBYandex.Money RUBPerfect Money EUR72.213410.02100 RUBYandex.Money RUBBtc-e code USD59.272211.33139100 RUBYandex.Money RUBBitCoin1597999.9910.53226515980 RUBYandex.Money RUBEthereum87441.859416.55936874.42 RUBYandex.Money RUBLitecoin16022.0984111.7988160.22 RUBYandex.Money RUBBitcoin Cash249995.999711.173882499.96 RUBYandex.Money RUBExmo.com USD58.279711.62100 RUBYandex.Money RUBExmo.com RUB1.06831381.25100 RUBYandex.Money RUBPayeer USD57.3811028.96100 RUBYandex.Money RUBPayeer RUB1.0296152392.4100 RUBPrivat24 UAHYandex.Money RUB12.00137788350 UAHPrivat24 UAHBtc-e code USD26.962811.3313950 UAHPrivat24 UAHEthereum26149.99916.55936261.5 UAHPrivat24 UAHBitCoin59999910.5322655999.99 UAHPrivat24 UAHBitcoin Cash29708.929811.17388297.09 UAHPrivat24 UAHLitecoin7199.9966111.798872 UAHPrivat24 UAHExmo.com USD26.498811.6250 UAHPrivat24 UAHExmo.com RUB11.9681381.2550 UAHPrivat24 UAHPayeer USD25.842211028.9650 UAHPrivat24 UAHPayeer RUB12.006952392.450 UAHPerfect Money USDYandex.Money RUB155.50033778831 USDPerfect Money USDPerfect Money EUR1.254310.021.25 USDPerfect Money USDBtc-e code USD1.019911.331391.02 USDPerfect Money USDExmo.com USD1.0311.621.03 USDPerfect Money USDExmo.com RUB152.4023381.251 USDPerfect Money USDPayeer USD1.006111028.961.01 USDPerfect Money USDPayeer RUB155.797452392.41 USDPerfect Money EURYandex.Money RUB168.85283778831 EURPerfect Money EURPerfect Money USD11.18511.261 EURPerfect Money EURBtc-e code USD11.12341.331391 EURPerfect Money EURExmo.com USD11.16041.621 EURPerfect Money EURExmo.com RUB163.5181381.251 EURPerfect Money EURPayeer USD11.18511028.961 EURPerfect Money EURPayeer RUB168.158652392.41 EURBtc-e code USDYandex.Money RUB155.4743778831 USDBtc-e code USDPrivat24 UAH124.937901 USDBtc-e code USDPerfect Money USD11.00261.261 USDBtc-e code USDPerfect Money EUR1.329610.021.33 USDBtc-e code USDExmo.com USD11.00111.621 USDBtc-e code USDExmo.com RUB153.494381.251 USDBtc-e code USDPayeer USD11.03481028.961 USDBtc-e code USDPayeer RUB156.282352392.41 USDEthereumPrivat24 UAH115130.581700.01 ETHBitcoin CashYandex.Money RUB113778830.01 BCHLitecoinPrivat24 UAH14425.234800.01 LTCBitcoin CashPrivat24 UAH12630100.01 BCHExmo.com USDYandex.Money RUB154.03633778831 USDExmo.com USDPrivat24 UAH123.5801 USDExmo.com USDPerfect Money USD1.009911.261.01 USDExmo.com USDPerfect Money EUR1.254310.021.25 USDExmo.com USDBtc-e code USD1.041511.331391.04 USDExmo.com USDExmo.com RUB151.1939381.251 USDExmo.com USDPayeer USD0.990311028.961 USDExmo.com USDPayeer RUB15652392.41 USDExmo.com RUBYandex.Money RUB11.0124377883100 RUBExmo.com RUBPrivat24 UAH2.339810100 RUBExmo.com RUBPerfect Money USD57.394811.26100 RUBExmo.com RUBPerfect Money EUR70.575210.02100 RUBExmo.com RUBBtc-e code USD57.974211.33139100 RUBExmo.com RUBExmo.com USD57.378611.62100 RUBExmo.com RUBPayeer USD56.3311028.96100 RUBExmo.com RUBPayeer RUB1.0017152392.4100 RUBPayeer USDYandex.Money RUB155.00013778831 USDPayeer USDPrivat24 UAH124.000601 USDPayeer USDPerfect Money USD1.037511.261.04 USDPayeer USDPerfect Money EUR1.283910.021.28 USDPayeer USDBtc-e code USD1.052511.331391.05 USDPayeer USDExmo.com USD1.020311.621.02 USDPayeer USDExmo.com RUB151.9153381.251 USDPayeer USDPayeer RUB154.971852392.41 USDPayeer RUBYandex.Money RUB0.99991377883100 RUBPayeer RUBPrivat24 UAH2.349910100 RUBPayeer RUBPerfect Money USD57.899511.26100 RUBPayeer RUBPerfect Money EUR72.144710.02100 RUBPayeer RUBBtc-e code USD59.269911.33139100 RUBPayeer RUBExmo.com USD57.811211.62100 RUBPayeer RUBExmo.com RUB1.06211381.25100 RUBPayeer RUBPayeer USD55.953811028.96100 RUB